پارسا کوچولویه مامان

قند عسل ما،روز یکشنبه،8 فروردین 1389 چشمایه قشنگشو به این دنیا باز کرد و قلب منو بابا رامینو پر از شور و شادی و نشاط کرد